В обновившемся «Ромбусе» на Б. Ордынке готовят без преувеличения как в Ломбардии...

Ресурс: https://moskvichmag.ru/restorany-i-bary/v-obnovivshemsya-rombuse-na-b-ordynke-gotovyat-bez-preuvelicheniya-kak-v-lombardii/